Polityka prywatności

Kwiaciarnia Laura oświadcza, że zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z jej usług. Zarządzanie danymi osobowymi podanymi przez Klientów odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997. r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z dnia 29 października 1997. r. ze zm.).

Złożenie zamówienia w serwisie www.kwiatylaura.pl wymaga podania danych nadawcy i odbiorcy przesyłki kwiatowej. Dane nadawcy wykorzystywane są przez Kwiaciarnię Laura wyłącznie do kontaktu z Klientem a dane odbiorcy wykorzystywane są do realizacji zamówienia.

Dane osobowe nadawcy nie są ujawniane odbiorcy przesyłki.

Jeżeli życzeniem nadawcy jest, aby odbiorca był poinformowany, kto jest nadawcą przesyłki, może wpisać wiadomość i podpisać ją w polu „Treść bileciku”. Wiadomość oraz podpis zostaną dołączone do kwiatów. Jeżeli podpis nie zostanie zapisany przez nadawcę w tym polu, przesyłka pozostaje anonimowa.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma KWIATY LAURA Marzena Pieślak, NIP: 7342886677;
Dane kontaktowe:
adres: ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 13 LU 4, 30-611 Kraków,
e-mail: info@kwiatylaura.pl,
telefon: 609 708 244

Cel przetwarzania danych

Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe podane w procesie zamówienia oraz formularzu kontaktowym na stronie.

Dane osobowe przetwarzane będą w ramach zawarcia i wykonania umowy lub odpowiedzi na zapytania poprzez formularz kontaktowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe będą także przetwarzane przez Administratora danych po rozwiązaniu umowy w celu realizacji przez Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  • na potrzeby zawarcia i realizacji umowy – do czasu jej rozwiązania,
  • w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

Twoje prawa

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, a od 25.05.2018 r. prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw można złożyć w wygodny dla siebie sposób, w szczególności na adres e-mail lub adres kontaktowy administratora danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które działają na zlecenie Administratora danych, w tym m.in dostawcy rozwiązań lub usług informatycznych, właściciel serwera na którym znajduje się strona internetowa, podmiot świadczący usługi księgowe.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi zawarcie umowy z Panią/Panem / uniemożliwi udzielenia odpowiedzi na zapytanie kontaktowe.